<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Bea and Cris... and let us not forget Wendy

Sunday, April 29, 2007

Ang 4th season the Pinoy Big Brother ang pinaka-interesting sa lahat ng nagdaang season. Although wala paring tatalo sa ultimate TV moment ni Rustom noong nagdaang Celebrity Edition, ang chain of events at personality ng mga housemates sa current season ay mas interesting.

Katulad nalang ng mga eksena kagabi (042807).

Bea: Madadala mo ba dito? Cris: Oo naman ikaw pa malakas ka sa 'kin. Ayaw mo lang ata ako ang magbigay kasi galit ka sa 'kin Bea: Wag 'kang mag-impose sa 'kin ng ganyan ano ba... Cris: Joke lang yun mommmy Bea... Bea: Hindi ka nagbibiro eh. Cris: Pa'no mo nalamang hindi ako nagbibiro, ikaw ba si Maricris? Bea: Kaya nga 'wag mo pangunahan na galit ako sayo. Cris: O pero ngayon galit ka na…

Kasi ang mahirap sa kanila, pareho silang tagilid. Pareho silang mali.

Si Cris masyado syang taklesa na may baluktot na pananaw. Si Bea naman masyadong on sensitive. I mean nagsimula ang lahat dahil nung tinanong ni Cris si Bea na kung crush niya si Nel. Tapos yung reaction ni Bea, masyadong parang "WTF?!"

Pinatindi pa ni Cris kasi ayaw nyang tantanan sa kaka parinig si Bea at sa kung anong dahil ay ayaw nya talagang tantanan si Bea. Si Bea naman ayaw, hindi ko alam kung pride yung pinaiiral.

Basta pareho silang mali.

And about Wendy... wala lang pala siya hindi pala talaga siya kasali sa post ko. LOL

Labels: ,


posted by Admin, 4/29/2007 08:23:00 PM
posted by Doubting Thomas, 4/29/2007 08:23:00 PM | link | |