<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Hobbit

Saturday, February 04, 2006

This photo can be bought at DeviantArt
Ang sakit ng ulo ko. Aalis pa ako mamaya para sa CISCO na yan. Kailangan mawala na to. Siguro pag naligo ako ng malamig na malamig na tubig mawawala to. O kaya pag naubos ko na tong Pineapple Juice. [Flashback: 13 hours ago] "S'akin na ba 'to?" "Oo." Kinuha ko ang isang baso na naglalaman ng beer. Matagal na rin akong hindi nakaka-inom. At ngayon pipiliting kong makarami. "Meron pa bang Happy?" "Eto Rob." Siguro 8-10 na mucho din yung naubos namin. Masaya naman, kantahan, jokes at mga OJT dilemas. "O pare ko, may ron akong problema. Wag mong sabihing 'nanaman!' " "La la la la la la sheng... la la la la la la sheng!" "Nakita ko si Juan..." [Going back at real time] Masakit parin ang ulo ko. Kaya pala pag gising ko kanina walang tao dito sa bahay kasi kinuha pala yung class cards ng kapatid ko. As usual, syete. Naku ewan ko ba dun... kung bakit hindi nag mana sa napakatalino nyang kuya. Napansin ko sa panahon ngayong umaga, mahangin at malamig ang simoy. Sana ganito lagi ang panahon sa Pilipinas, para walang mga nog-nog, tsaka kawawa naman kasi yung mga MMDA, diba nasa kalsada sila tapos ang init ng panahon. Haaayy, Hobbit ang title ng post na to kasi katunog sya ng 'habit'... Bad Habit. Teka, teka wag ka munang umalis... pa kiss muna. MMMMMMUUUUUAAAAAAAHHHHH! Take care coz I care!

posted by Admin, 2/04/2006 09:33:00 AM
posted by Doubting Thomas, 2/04/2006 09:33:00 AM | link | |