<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

1st ever short post

Tuesday, February 27, 2007

Maraming bagay sa mundong ito ang pilit nating tinatakasan -- problema, tungkulin, minsan nga pati riyalidad. Ayokong magyabang, pero sa totoo lang, ako ang taong walang tinatakasan na problema, mas gusto ko pa ang pumalpak kaysa sa magtago na walang nangyayari.

Malaki rin kasi ang tiwala ko sa sarili ko. Kaya most of the time kina-kanya ko ang problema. Walking away from all of these doesn't make any sense. Hindi tayo natututo.

Labels: , ,


posted by Admin, 2/27/2007 04:34:00 PM
posted by Doubting Thomas, 2/27/2007 04:34:00 PM | link | |