<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Sageng lang ang me posu!

Sunday, July 29, 2007

Impakta

Yeah. Impakta talaga ang wisdom tooth lalo na kapag ito ay Impacted Molar. Kaya pala sumasakit ang left jaw ko, kasi nga binabangga na ng Impakta na Impacted Molar yung 2nd molar ko.

Sabi pa ng Impakta kong dentista ay I need to rest for about a week kapag tinanggal na Impaktang Impacted molar. I can’t afford to have absences pa naman ngayon kasi kakasimula ko palang sa work.

Impakta talaga.

Umulan ka! Pero ‘wag habang naglalakad ako!

Hula ko, kahit ikaw ay nagwiwish na, na sana ay mag rain na. Kasi its really hot in here na talaga. Well, nung isang araw tinupad naman ang wish ko, umulan nga… habang naglalakad kami.

Buti nalang talaga dala ko yung jacket ko nun at kahit papano ay may naipang sukob ako. Pero kahit na… ngayon, masama na ang pakiramdam ko. Asar talaga.

Weee! Unti-unti na to! Jae! Dapat pala nakipag pustahan ako seyo. Hehe.

Labels: ,


posted by Admin, 7/29/2007 07:02:00 PM
posted by Doubting Thomas, 7/29/2007 07:02:00 PM | link | |