<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Cooling Down

Friday, February 10, 2006

Ano ba ang sasabihin ko? Actually sa dami ng sasabihin ko, hindi ko na alam kung sasabihin ko pa yun o wag nalang. Which means na kung hindi ko 'to sasabihin, pano ko nasabi na marami akong sasabihin? At marami nga akong sasabihin, ayoko rin namang sabihin. At ayoko rin sabihin ang dahilan kung bakit ayoko sabihin dahil pag sinabi ko, edi sinabi ko narin ang gusto kong sabihin at dahil sinabi ko na ang gusto kong sabihin, bakit nyo pa kailangan malaman ang dahilan kung bakit ayokong sabihin. Nababaduyan ako sa mga sinasabi ko ngayon. First time ko lang sinabi ang mga bagay na sinasabi ng utak ko kahit ayokong sabihin, pero sinabi ko parin. Baka gusto ko rin... Hindi ko masabi. Basta, kahapon... Masaya, maraming pictures... Eto, sasabihin ko talaga 'to. In a few days, iibahin ko na uli ang layout ng blog ko... I'm just looking for that one special template. Pakisabi narin sa iba na bisitahin naman ako minsan!

posted by Admin, 2/10/2006 10:33:00 AM
posted by Doubting Thomas, 2/10/2006 10:33:00 AM | link | |