<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Uyyy!

Monday, February 13, 2006

Bakit ba kasi kailangan pa ng Valentine's Day... Na o-op pa naman ako pag araw na 'to. Pero feeling ko naman bukas, hindi naman ganon ka lonely... tutal naman, halos lahat kaming magtrotropa ay single. Nung isang araw nga may sinalihan akong club... dito din sa internet, samahan yun ng mga lonely sa araw ng dapat ay magpakasaya. Wow! Career ang drama diba?! Bukas, ano bang balak ko? Busy-busy-han, nagawa kasi kami ng mga clssmates ko tsaka ng iba pang mga CS ng float. So, concentrate nalang ako dun. Ngayon pa, sabi ng prof. ko, pag nanalo kami exempted na kami sa isang quiz. Nakaw! Dapat careerin! Kanina nga sobrang pagod ko, as in! 9 am palang nasa school na ko, thinking na nandun na rin yung mga classmates ko, pero as usuall, wala pa sila. Pero nandun na sina A at Diana, kaya medyo may katulong ako pag iisip at pag bili ng mga gamit. Kanina, nakilala ko din si Kokoy (Cocoy), yung CS na volleyball player, well, bading sya actually, dati medyo naiirita ako sa kanya kasi kala ko 'queen' ang drama nya. Pero ok din naman pala sya. At least not what I am thinking. Ayos din yung mga CS, although mga bata pa yung mga yun, (1st yr college lang). Masunurin naman at maayos gumawa. Ayan, nakalimutan ko na, na tungkol nga pala sa Valentine's Day ang post na 'to... Naalala ko nung HS ako, walang epekto sakin ang V day, normal na araw lang although may konting "kasiyahan" na nagaganap, hindi sya gaano nagsisink-in. Pero this year, feeling ko... Naku sasabihin ko ba? Wag na... Maybe I am really getting old (20 years old po), or naiinggit? I can't tell. Sana naman next year... Awww! Umasa ka Robby! (teka nahihiya na ako). Teka teka... kiss nalang kita! MMMUUUAAAHHH! haha!

posted by Admin, 2/13/2006 07:35:00 PM
posted by Doubting Thomas, 2/13/2006 07:35:00 PM | link | |