<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Da Vinci Did It Again!

Wednesday, February 15, 2006


Multiplying your angles of Vision "If you look from a different angle, you will find that the act which has made you angry, has also given you certain opportunities , something otherwise which would not have been possible. So with efforct, you'll be able to see many different angles to a single event. This would help." - Dalai Lama
The quotation above came from a book about "The Da Vinci Code." Everything about Da Vinci code interest me, so I picked up the opened book and flip a page. I first read about the waves of Da Vinci crazes from Bill Clinton's $30 million 18 pages genuine Da Vinci notebook to the different other books related to Da Vinci. I closed the book and opened it at a random page. At the left side of the page, was a highlighted box with text on it. Its title is Multiplying your angles of Vision. Why am I so affected about those phrases? Because between 9 am and 10 am this morning... I got really angry. I was so angry, I didn't even felt any sign of tireness while walking the length of several kilometers (If you happen to watch Unang Hirit this morning, you'll know why I (we) need to walk).

Kanina, nagpunta ako sa SM para manood ng Brokeback Mountain, pero sa kasamaang palad... hindi pala to showing sa SM Bacoor. Puta! Kaya nagpunta nalang ako sa National Book store, para bilihin nalang yung latest book ni Bob Ong. Pero wala. So nag-ikot nalang ako... Naisip ko bilihin ko nalang kaya yung Alice in Wonderland, kasi sa totoo lang hindi ko alam ang saktong nangyari sa kwento. Pero nagbago din yung isip ko. Sa pagiikot ko, nakita ko yung librong binasa ni Leslie yung mga Spanish poems na may English translations... manipis lang yung libro.. makapal pa ang brochure ng Avon, pero ang presyo... 275. May isang Korean looking guy na paikot-ikot sa mga shelves, parang hindi siya maka decide kung ano ba ang bibihin. Tapos kung nasaang row pa ako, dun din sya... ay ayoko na ikwento.

May sun burn ako sa batok (shit happens talaga!). Sana manalo kami sa float. Sana manalo kami sa exhibit. Sana makapanood ako ng Parokya at Francis M. Sana may makasama ako manood ng Mutya ng San Sebastian. Sana IPALABAS ang Brokeback mountain sa SM. Sana antukin ako ng maaga. (la lang) Sana ako nanalo ng 2nd price kanina!

posted by Admin, 2/15/2006 06:46:00 PM
posted by Doubting Thomas, 2/15/2006 06:46:00 PM | link | |