<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

'Yun ay 'pag...

Thursday, February 16, 2006

Originally posted by Senti.
parang cooler na di na nagagamit dahil me fridge na at freezer parang electric fan sa stock room na naimbak na dahil merong aircon parang lapis at papel na napaltan na ng blog sa kompyuter parang sipit na tsinelas na naitsapwera dahil sa bagong adidas parang piniritong daing na di na napapansin dahil sa fried chicken parang tubig sa tabi ng softdrinks, kape sa tabi ng tsokolate di mo na napapansin kase me mas higit na nakakaakit sa paningin pero pag wala nang tsokolate at softdrinks sa tabi at pag ubos na ang fried chicken, sana mapansin pag ang aircon ay tinopak at ang ref niyo'y nabatak muli mo sanang hanapin at muli mong gamitin pag iniwan ka niya pag wala nang pag-asa pag di mo na kaya sana maalalang ako'y nandito pa...

posted by Admin, 2/16/2006 11:40:00 AM
posted by Doubting Thomas, 2/16/2006 11:40:00 AM | link | |