<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Manalo sana ako sa Lotto!

Friday, March 31, 2006

Ilang beses nang nangyayari tong ganito. Pupunta ako sa blog ko, mag-iisip ng ipopost. Pero pagkatapos ng ilang segundo, marereliaze na wala naman palang mai-popost. Tulad ngayon, nakaayos na yung mga bagay na dapat kong ipost pero, ang kinabagsakan ay wala! Wala nanaman akong mai-post. Isa pang kinaiinis ko ay nag mga wnorng sffeling ko not to mentioning my grammar. Nakakapagod mag-type para lang may mabasa yung mga taong ni hindi ko naman kilala at hindi ko parin nakikita. Pero bakit ba ako nag popost parin ng nag popost? Baka naman nagpapapansin lang ako. Baka hindi din. Waaaaah! Wala na talaga akong masabi... Ayoko naman ikwento sa inyo ang nangyari sakin during the past few days na hindi ako nakakapag update ng blog ko. Na kanina ay pinagawa samin ang 20 pieces na printer na halos limang taon nang nag seserbisyo sa pinag o-OJT-han ko. Ayoko sabihin sa inyo yon. At lalong ayokong sabihin na kanina bumili ako ng 24 hours unlimited na internet access (opo dial-up ako) sa pamamagitan ng text... pero ano ang nangyari??? Hindi dumating yung username at password... kaya Vibe ang binagsakan ko. Malihim akong tao eh. Sa sobrang lihim ko, hindi ko sasabihin sa inyo na may prof. akong nanganganib dahil yung mga projects ng mga estudyante na nagkakahalaga ng doble sa tuition fee nila ay napagalamang binenta! (Oh my mader phaker!) Hindi ko sinsabi yang mga ganyang bagay... Random lang talaga ang post ko na 'to. Teka at pepreno na ako baka kasi masabi ko pang nabuntis si...

posted by Admin, 3/31/2006 08:21:00 PM
posted by Doubting Thomas, 3/31/2006 08:21:00 PM | link | |