<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Ang Ulo ko at ang Windows XP

Thursday, April 06, 2006

Anong konek? Noong isang araw, naisipan ko nalang na i-update 'tong PC ko, dahil since service pack 2 ay hindi na sya nauupdate. Medyo nagdadalawang isip pa ako kung mag uupdate ako o hindi kasi dati nung dinownload ko yung SP2 ay hindi din sya nainstall, because fake daw yung windows ko. So anyways, medyo matagal yung download dahil ako ay biktima ng dial-up ( At opo ang 200 MB na service pack 2 ay dinownload ko lang sa aking good 'ol dial-up internet). Matapos ang matagal na paghihintay, sumakit pa nga ang ulo ko dahil ang init ng panahon non at ang electric fan ay nagiihip na ng mainit na hangin, ay natapos din ang download moment. Install. Ayos! Gumana! Syempre restart... Eto na. Pag log in ko, ayaw gumana ng anti-virus, ay gumana ng firewall, sobrang bumagal ang response time ng CPU at halos mag wala ako sa inis! Bullshit talaga ang Microsoft! Bullshit din tong PC ko! Tanging solusyon... System Restore. Hindi naman major operation... pero dagdag headache. Haaay! Ang teknolohiya nga naman... the more advancement you have the more headaches you will earn.

posted by Admin, 4/06/2006 09:21:00 PM
posted by Doubting Thomas, 4/06/2006 09:21:00 PM | link | |