<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Foto

Tuesday, April 11, 2006

Ang sarap alalahanin ng nakaraan, lalo na kapag may magagandang larawan kang nakuha. "For Keeps" nga naman talaga ang mga memories, dahil ito ang mga nagturo sa'yo ng ibat-ibang mga bagay. Ito ang nag-molde sa'yo. Mga masasayang ala-ala na nakakulong sa kwadradong papel. Saksi sa tunay na nagyari. Isang taong nalang gragraduate na 'ko. Panigurado maghihiwalay na kami ng mga landas, ako man hindi ko pa alam kung ano mangyayari sakin matapos ang gabi kung saan itatapon ko sa hangin ang graduation cap, pero isa ang sigurado sa isip ko -- mamimiss ko ang college. Mamimiss ko ang mga overnight para lang mapagana ang mga prototype. Mamimiss ko ang inuman sa rooftop (syempre ang sayawan at sukahan). Ang mga pillow talk, debateng politikal, brain teasers ni Butch, at kulitan ng buong CoE.
"After all the hardships, we have still managed to smile..." Sana lagi... At wag sanang kumupas.

posted by Admin, 4/11/2006 09:56:00 PM
posted by Doubting Thomas, 4/11/2006 09:56:00 PM | link | |