<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Boring + Music + OJT + Random = Today

Wednesday, May 24, 2006

Boredom.
Boredom
Boredo
Bored
Bore
Bor
Bo
B

Grabe! Sobrang bored ako ngayong umaga... Walang akong magawa at wala din akong makausap! Kailanagan ko ng gagawin -- ng kausap -- at ng pera!

Ang tugtog sa radyo ngayon ay yung Kay Teddy geiger - For you I will. Poborats ko to as of now kasi sa lyric na "Gonna muster every confidence that I have / For you I will." Gusto ko nga ng CD nya at gusto ko din ng CD ng All American Rejects. Papahiramin ako ni Haqs, at kokopyahin ko nalang. Hehe!

Naku Randomnessss talaga! Wala na akong maisip na i-type... gusto ko nalang mag pindot ng mga kung ano-anong letra tulad nito: lknafjbe hvw? isi -- hvefbwe *bnsb ponklong... Ayan nairaos ko na.

Tapos ko na yung report ko para sa OJT, at mamayang 6pm ay pasahan na ng draft. At sa puntong to ay walang wala na akong masabi... Ito na ang pangalawang beses na wala akong naitype na maayos. Yung tipong mapapaunlad ko ang bansa kapag nabasa ng marami. O kaya yung tipong magbabago ka ng pananaw sa buhay...

Natatamad din akong mag link ng post ko... hanapin nyo yung post ko na "manalo sana ako sa lotto" parang ganito yung nangyari dun.

O sya! sya! natatamad na akong mag type. Bored na nga tamad pa! San ka pa?!


posted by Admin, 5/24/2006 10:54:00 AM
posted by Doubting Thomas, 5/24/2006 10:54:00 AM | link | |