<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Mission Accomplished

Friday, May 19, 2006

Recent Accomplishments:

 • Succesfully prototyped our advance logic design project.
 • Earned a few thousand bucks from web design.
 • Earned the highest mark from my HTML class.
 • Learned how to all-out fix a PC.
 • Passed my Cisco Online and On-class exams.
 • Passed my Strength of Materials subject.
 • Created 3d effect thingy on header's background.

What I failed to do:

 • Hold a special meeting for the next term's activities.
 • Return the Operating System book to my office.
 • Install my supposed to be new home.
 • Stretch my patience.
 • Finish the book I am reading in two days.


May rooftop party kami mamaya! Yahoo! Na eexcite na ko! Ano kaya ang dadalin ko? Hmmm.. Gusto kong magdala ng sisig, sana may mabilihan ako! Gusto ko rin ng lechong manok kaso mauubos ang pero ko dun... Tsaka ang tema yata ng mga pagkain ay sea foods, magdadala kasi yung isa kong tropa ng either Bangus or Tilapia -- mas gusto ko ang Tilapia, konti lang kasi ang tinik. Sayang may mga tahong dito samin nung isang araw... pero hindi ako kumakain ng tahong para kasing ****.

Ihahanda ko na ang sikmura ko dahil matagal tagal narin akong hindi nakakapag-inom. Siguro may 2 months narin yata... Waaah! Sana wag umulan! Nakakainis nga eh, hindi kami kumpleto mamaya, si Sepu hindi makakapunta, may affair kasi sa kanila. Si Iwa, kahpon lang nasabihan... may lakad pala siya ngayon.

Kanina sinabi ko sa Mama ko na may inuman kami kina Butch, tapos kinonsensya pa ako. Mag pupuyat nanaman daw ako... Sayang daw yung ProActiv ko kung magpupuyat nanaman ako... kaya nga nitong mga nakaraang araw maaga ako laging natutulog.

Speaking of Proactiv, hindi sya ganong ka miraculous product. May 1.5 months ko narin syang ginagamit pero nag kakaroon parin ako ng occasional pimple. Asar talaga! Naloko yata ako ni Jessica Simpson, Alicia Keys at P.Diddy. hehe! Kailangan yata kapag gumamit ka ng ProActiv, talagang full maintanance din... Eh minsan hindi ko naman maiwasang hindi magpuyat dahil nagaadik ako sa blog! hehehe...

Oh sya dito nalang muna... Ay wait! Sa lahat ng mga nag goodluck sakin nung isang araw... MMMUUUUUAAAAHHHH!!!! I you all! I passed my Finals! And one more thing... walang kinalaman ang pic na yan sa post ko... trip ko lang sya ilagay jan. ;)


posted by Admin, 5/19/2006 12:55:00 PM
posted by Doubting Thomas, 5/19/2006 12:55:00 PM | link | |