<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Metamorphosis complete! Green to Blue

Tuesday, May 30, 2006

After considering alot of things, I've finally came to a conclusion: Change the Color Scheme.

And so I did! It's Icy Blue now! If you want a full Icy Blue experience and you are a Firefox user, then you might want to download the latest version of iFox theme.

Nag dagdag din ako ng Essentials, pero sadly hindi pa ako tapos sa paggawa ng mga webpages (ako kasi gagawa nyan) pero yung, Interactive up and goin na sya... eto ang catch -- Hindi ako ang may ari ng site na yan kundi Burger King, nonetheless, dapat nyo syang i-try! Dahil mas masaya pa yan compare sa mga Horses ko!

Updated na nga rin pala ang featured blog. Its Jhed's turn this time.

Isa pang feature ng bago kong scheme ay ang blogroll ko. As you can see, may icon sya kapag updated yung blog. *wink* Sadly, hindi supported ang blogista, wordpress, tabulas, pinaychic, at iba pang format.... Blogspot lang talaga.

So ano sa tingin nyo? Maganda ba? kung 'oo' purihin nyo ako! hahaha! Joke lang po...

Nga pala kung sakaling may broken link, paki sabi lang sakin.


posted by Admin, 5/30/2006 04:27:00 PM
posted by Doubting Thomas, 5/30/2006 04:27:00 PM | link | |