<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Bisibisihan

Saturday, July 22, 2006

Busy lang siguro ako buong week kaya hindi kita nasikaso. Pero wag ka naman sanang magtampo at sisping hindi na kita inaasikaso. Nasa isip parin kita kahit sa pag-tulog ko, at pa minsa’y ikikukwento pa kita sa aking mga kaibigan.

Alam mo naman na prelims naming nitong week na ‘to, at nag kukunwari pa akong nagaaral na mabuti kahit na ang katotohana’y hindi naman talaga.

Heto nga’t kagagaling ko lang sa pag hahapi-hapi, bilang pabuya ko sa aking sarili sa isang lingong pag susunog ng kilay na nanoood lang naman talaga ako ng Eon Flux.

Ang dami ko sanag sasabihin kaso nanlalabo ang paningin ko, at inaantok. Haaaayyyyzzzz dapat talaga hindi ko nalang ipublish to… walang kwenta tong entry na to.

PM nyo ko, kwnetuhan ko kayo. As in tkaganag inaantok na ako…. At pinipilit ko nalang na makapag type…

Habang tintaypt k to, ay kinukulit ako ni gari sa mga bagay na hinid naman tototoo.. hahaha! Natatawa naman ako sa janya…. Ahehehe… si gari talaga mapagbiro… hahahaha!

Shet in ferns… ang tagal ko nang hindi naramdaman ang naaararamdaman pag katapos ng isang inuman session..;. ahihihi… isang mgandang pabuy7a talaga sa sarili ang magi nom lalo na pagtapos ng exam na wala nanamg kinalaman kapag nakapag tapos na ko.

Wahihihi. La lang… natatawa lang talaga ako. ( ( ( ( (

Hay shet,. Pakiss na nga lang! muah!

posted by Admin, 7/22/2006 12:42:00 AM
posted by Doubting Thomas, 7/22/2006 12:42:00 AM | link | |