<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Guess Who's Back?

Sunday, July 23, 2006

Back from Outer Space
I thought I wouldn’t survive this week without breaking down. But I did survive.

Lucky, you may call me but my luck doesn’t extend to that point. I guess it would be my lenient alter-ego who went into a 3 day vacation, which’s all to blame. I gave a few hours of my “self” to “development” – development of my academic life, development of my self and to test if I would be missing a few things (i.e. blogging), if I would set it aside for at least 5 days.

…and yeah, I did miss typing at my WYSIWYG editor. I did miss commenting back on your comments. I did miss those late night chats. I did miss those tags at my cbox. I did miss reading my favorite blogs. I did miss… something… someone… somehow…

On the other hand, I would like to share these…

Tips for a Brighter Day
 • Surprise old friends by visiting them at 3AM "to discuss old times".

 • Write the surprise ending to a novel on its first page.

 • Honk and wave to strangers.

 • Change channels five minutes before the end of every show.

 • Begin all your sentences with "Oh la la!"

 • Repeat everything someone says, as a question.

 • Inform others that they exist only in your imagination.

 • Ask people what gender they are.

 • Reply to everything someone says with, "That's what you think."

 • Lie obviously about trivial things such as the time of day.

 • Sit in your front yard pointing a hair dryer at passing cars to see if they slow down.

 • Finish all your sentences with the words "in accordance with the prophesy".

 • Never make eye contact.

 • Never break eye contact.

 • Accuse people of "glue sniffing addictions" in public.

 • Call other people "Champ" or "Tiger.". Refer to yourself as "Coach."

 • Sing the old Batman theme incessantly.

 • Tell small children that they don't look very promising.

 • Follow a few paces behind someone, spraying everything they touch with a can of Lysol.

 • Name your dog "Dog".

TAG
Mekaniks:1. magsusulat ako ng isang maigsing kwento at may itatag na mga tao.2. itutuloy nila ang kwento sa kanilang blog nang hindi sinusulat ang naunang kwento.3. mag-tag ng iba pang bloggers para madugtungan ang kwento.4. sa mga na-tag, dudugtungan ang kwento base lamang sa sinulat ng nag-tag sa kanila.5. bawal hanapin at basahin ang mga naunang kwento.

Kwarto
ni Rob Ruiz

Nagising ako sa matinding sikat ng araw na tumatama sa aking mga mata. Nararamdaman ko parin hanggang ngayon ang epekto ng alak ng nakaraang gabi. Nakahiga ako dito sa kama at nakatitig sa kisame, na animo’y nagbabadyang mahulog sa buo kong katauhan.

Pilit kong ibinangon ang dalawampu’t isang taong gulang kong katawan mula sa aking kama. Tanghali na pala at naririnig ko na ang ingay ng Maynila. Isang “irony” ito para sakin, dahil ayoko sa maingay, pero ang kinuha kong boarding house ay yung tabing kalsada.

Naalala ko tuloy si Roy, isa kong ka blockmate na dito rin nagboboard. Nag-uwi sya ng babae… isang babaeng tatlong araw nya palang kakilala. At yung gagang babae naman ay sumama. Kaya ayun, buntis si babae.

Nag init ako ng tubig para makainom ng kape… Tama… kape sa tanghaling pagkainit init. Mawala man lang ang sakit ng ulo ko. Para kasing mga babae ang beer… may part sa kanila na nakakaadik.

Nakilala ko sa isang birthday party ng isa kong katropa si *****. Taga-Makati sya… mabait… malambing… maganda… Labing siyam na taong gulang ako noon, labing walo naman siya. Naging malapit kaming magkabigan hanggang sa huli ay naging magkasintahan kami. Tumagal lamang ng isang taon humigit ang aming pagsasama. Nahuli ko kasi siyang kasama si Roy! At ngayon… buntis na sya… sino ang ama? Si Roy!

At ngayon… matapos kong lagukin ang ilang bote ng beer kagabi… bumabalik nanaman ang mga ala-ala.

Iniwan nya na ko…Nais kong linawin na ang inyong nabasa ay kathang isip lamang. At ang aking TAG victim ay si Marose, na katatapos lamang mag celebrate ng kanyang kaarawan!


Happy reading to Alikoy, Jong, MikMik, Danlen, Kisses and Jigs!


posted by Admin, 7/23/2006 03:52:00 PM
posted by Doubting Thomas, 7/23/2006 03:52:00 PM | link | |