<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Dream Interpreter

Wednesday, August 23, 2006

Nitong nakaraang araw, nanaginip ako... kung ano yung napanaginipan ko, ay wah nyo nang alamin. Pero hindi naman yun ang isyu. Ang isyu ay ang mga mensaheng nais ipahiwatig ng ating mga panaginip sa atin.

Tulad na lamang ni Jhed. Si Jhed ay isang ordinaryong tao, at bilang isang ordinaryong tao, siya ay nanaginip din. Dalawa sa kanyang panaginip ang ating bibigyang linaw.

UNA. Ang panaginip nya na namatay si Ginoong Bistokya. Ayon sa kanyang salaysay, namatay si ginoong Heneroso sa kanilang pamamahay. Bilang isang eksperto sa pagaanalisa ng mga panaginip, ang unang pumasok sa aking matalinong pag-iisip ay ang bagong pagsibol ng kanyanang iigurin.

Ang kamatayan kasi sa panaginip ay nangangahulugang pagbabago. At kung ang taong namatay ay naka suot ng puti ibig sabihin nito ay may sisibol na pag-ibig. Hindi ibig sabihin na kung sino ang namatay ay sya rin ang interes ng paksa.

Kaya nais kong itanong ito kay Jhed, bilang pag beripika sa aking interpretasyon sa iyong panaginip. Meron ka bang dinadala/inuuwi sa inyong bahay na sa tingin mo ay posibleng maging kayo? Kung meron man, please reply 'yes' and send to 2366.

PANGALAWA. Ang panaginip mo na nakita mo si Vinks na nagiiba ng layout. Ang panaginip na makakita ng isang tao na may binabago (sa sitwasyong ito ang layout ni Vinks) ay nangangahulugang meron kang itinatago sa mga tao.

Matapos nating analisahin at pagnilay nilayan ang mga wet dreams este ang mga panaginip ni Jhed, ay tumungo naman tayo sa mas adbans na pagsasanay.

Kapag nanaginip ka ng ikinakasal ka na kulay berde ang iyong trahe de boda, nangangahulugan itong bading ang mapapangasawa mo.

kapag nanaginip ka naman ay may ikinakasal na nakasuot ng berde, ang ibig ipahiwatig nito ay may gustong mamboso sayo na bading o tomboy.

Kung ang inyong panginip naman ay mga taong walang mukha, nangangahulugan ito na hindi ka pa nakakapaghilamos.

Kapag nanaginip naman kayo ng isang party o kasiyahan, ang ibig sabihin nito ay dadami ang nag kokomento sa blog mo. Pero kapag ang mga pagkain sa party o kasiyahan ay pancit o spaghetti, ang ibig sabihin naman nito ay mahilig ka talaga sa pancit at spaghetti.

Kung ang inyong panaginip naman ay isang bata... ang ibig sabihin naman nito ay mapapa-ihi ka sa bus/ mrt/ jeep/ lrt/ fx/ tricycle/ pedicab/ bike/ rollerskates/ saranggola/ eroplano/ habang naglalakad/ habang nanonood ng tv/o kaya nama'y habang nag babasa ng blog.

Mag ingat kayo na wag mapanaginipan ang isang babaeng sumasayaw. Dahil kung ito ang inyong mapanaginipan, ang ibig sabihin nito ay habang tulog kayo, may isang matandang babae ang nakaupo sa kama nyo at hawak ang inyong mga paa. Malamig ang kanyang mga kamay at nanlilisik ang mga mata. Halos nalulusaw na ang kanyang mga balat at ito ay nakatitig sa inyo habang kayo ay bising-bisi sa inyong panaginip na isang babaeng sumasayaw.

Sa bandang huli... kahit ano pa man ang ating mapanaginipan, ang ating free will parin ang masusunod.

"Hindi tayo dapat magpadikta sa mga stars, sun and moon. Sila'y mga gabay lamang... Meron tayong free will, gamitin natin ito."

- Zenaida Seva

Ito po ang inyong magaling na resident dream interpreter... nag sasabing "Ang ilog na tahimik, malalim. Ang ilog na maingay, may naglalaba."


posted by Admin, 8/23/2006 09:08:00 PM
posted by Doubting Thomas, 8/23/2006 09:08:00 PM | link | |