<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Oh, well.

Wednesday, August 30, 2006

OK... So, my Earth edition wasn't that nice. First the AJAX bar was really bad and does not consistenly loads up "closed" and my footer was terribly misaligned.

So here comes my twelveth skin, Erase and Rewind + Foliage. Hope u like it.


Midterm exam ko ngayon pero eto, sitting pretty parin. hehe. Saglit, parang ngayon ko lang na realize na pang babae lang pala ang sitting pretty. Anyways, kanina, kahit na midterm week na ay nag quiz parin kami sa Microprocessor na subject ko.

Madali lang naman ang quiz, gumawa ng circuit na binubuo ng 4k by 8 memory at idikit ito sa 8086 processor sa pamamagitan ng 3 line to eight decoder na may address na nagsisimula sa 68000H. Definition of sisiw.

Kaya ayun... mali yung sagot ko. hehe.

Tapos nagbigay ng bonus questions yung prof namin, para naman may makapasa (parang ang bobo namin masyado).

  • I stand before 50, nothing before 5. I reversed 3 and found you. What phrase am I?
  • What is the 4th dimension? (recap, 1st=lenght; 2nd=width; 3rd=height 4th=?)
  • Matter > molecules > atom > nucleus > ?????

Ayan, madali lang ang sagot jan. Sagutan nyo.

Natatamad nanaman ako mag type. Yung kwento nga pala ng aking kaibigan sa susunod ko nalang i-popost. May malaki syang rebelasyon!

posted by Admin, 8/30/2006 09:30:00 PM
posted by Doubting Thomas, 8/30/2006 09:30:00 PM | link | |