<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

1000

Wednesday, February 22, 2006

Mabuti naman at wala masyadong ginawa ngayong araw na 'to. Nag quiz lang kami kanina sa advance math at sa advance logic. Peste yang advance logic na yan! Nagkamali ako sa output! Lesson: Wag masyadong magtiwala sa sarili lalo na kapag hindi nagaral. Kanina nga pala, ginanap yung Mr. Engineering... nagdala nga ako ng camera, kaso yung mga kuha ko medyo malalabo... at wala pa sa gitna. picture lang kasi ako ng picture. Nanalo nga pala sa raffle, buti naman at mapapagawa ko na yung cellphone ko. Kasi nung isang araw, buhay na buhay pa yun actually... tapos pag dating ko sa school biglang ang naka-display nalang ay "Contact Service." Asaness Veneracion! Oh sya, eto yung mga pics sa araw na 'to. Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us

posted by Admin, 2/22/2006 09:46:00 PM
posted by Doubting Thomas, 2/22/2006 09:46:00 PM | link | |