<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Kim! Kim! Kim! Kim!

Thursday, April 27, 2006

First time ko lang magkakaroon ng favorite sa PBB... At yun ay si Kim! Kim! Kim! Kim! Kim! Mga HS pa kasi, kaya sobrang kaaarte! Naku they are getting to my nerves! Iyak ng iyak konting siklot lang. Yung mga babae definition of bitches talaga! (Pwera lang si Kim!) Kahit si Nina, kala ko she's matured... tapos tinanong lang yung isang HM kung sino gustong unang maevict ang sagot ay siya, aba umiyak naman! Kamusta naman yun?! Yung Mikki naman, iyak ng iyak tapos pag nakarinig ng opinyon ng iba magagalit! Dumb pa! Imagine sabi ba naman, kausapin daw nila yung Gerald, abot his sexuality, kesho, he so brave... choochoo! Yung Aldred naman, valedictorian pa man din tapos mahina naman ang loob. Si Bam, masyadong OA... At nahalata ko rin, na halos lahat sila ay umiiyak sa simpleng bagay. Pam pukaw loob ng mga audience? Nyek! Not working for me! Basta KIM!

posted by Admin, 4/27/2006 08:21:00 PM
posted by Doubting Thomas, 4/27/2006 08:21:00 PM | link | |