<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Nanay tatay gusto ko tinapay, gusto ko kape, gusto ko n73, gusto ko kotse. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Syang magkamali ay papaluin ko.

Tuesday, December 12, 2006

Yay! Only a week to go before the big day(s). Grrr! And heaven knows how broke I am these days. So I am now paging Jesus, please send me a check or cash.

Honestly, I am confused of whom I am to give gift next week. Parang naalala ko kasi si Beverly. Haha! Pero at the same time parang si Ronald ang naalala ko din. Bahala na... kung sino walang matanggap na regalo, that means sya ang nabunot ko. LOLz.

Nag exam kami kanina, 3 subjects, sunod-sunod. As in wala talagang break-break. Patay kung patay! Yung isa ko ngang classmate, duguan kanina kasi sa sobrang hirap nung exam. Nagulat nalang kami sumisigaw sya... "aray! aray! ang kamay ko dumudugo! Tinamaan pala sya "policies, rules and procedures." Tapos yung sumunod kong exam, mas grabe... Nakaka-awa yung isa kong classmate. Habang nag eexam kasi sya bigla nalang syang nangisay... tapos nung tiningnan ko yung papel nya. Wala pala kasi syang sagot kaya nagka bokyanism syndrome pala sya. Tang-ina, ang hirap talaga nung exam namin. Nakakaawa naman kaming mga estudyante... dadarating ang araw maeextinct ang mga estudyante at wala nang tuturuan ang mga teacher. Kaya ang gagawin nila, gagawa sila ng robotic student na makikinig sa mga turo ng teacher.

Tapos nun may exam nanaman kami. Pero sisiw lang yun. 15 mins lang namin sinagutan. Kinaya-kaya lang namin yung mga tanong. Napaiyak nga yung prof namin dahil akala nya nag wawalk-out kami sa class nya, pero ang totoo ay ipinapasa lang namin ang mga answer sheets namin. Grabe talaga. Hagulgol sya. Lupasay. Pero kami dedma lang kasi nga sisiw lang yung exam nya.

----

Kanina may pakulo nanaman yung mortal naming kalaban... yung JPCS. Ragnacake ragnake... ragnacake my face.

----

Kanina masakit daw yung buong katawan ni Mizzy T. Eto yung sabi nya oh...

Ang sakit ng buong katawan ko. Suso ko, mata, ulo... pati yung vaginal entry. Feeling ko narape ako ng 50 na machong lalaki.
- Mizzy T

At eto naman ang naging reply ni Ronron...

Pano mo naman nalaman ang feeling ng narape ng 50 na lalaki?
- Ronron

Hehe. La lang. Amp! May nareceive akong sms. Ngayon-ngayon lang... Bukas daw ang exam namin sa DB. Pakingsyet. Like, I need to make aral na leiturr, so am gonna make pasha of my clashes tomorrow.

Kaazar Raheronimo.

Kainez Venerassyonn.

Labels: , , , , ,


posted by Admin, 12/12/2006 06:17:00 PM
posted by Doubting Thomas, 12/12/2006 06:17:00 PM | link | |