<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Philippine Idolness

Monday, November 13, 2006

Last Friday nagpunta kami sa Album tour ng Philippine Idol, ang Philippine Idol: The Final 12. First time kong makita sila lahat ng personal at ng malapitan. OK naman yung mga kanta nila, mga OPMs kaso nga lang medyo nakakatamad pakinggan kasi puro slow music. Wala man lang yung character ng bawat idol sa kinanta nila.

As usual, si Ken ang agaw atensyon dahil namingay pa sya ng mga larawan nya na may nakalagay on how to vote. Yung parang nangangandidato. Eeewness talaga! Kung lang binigyan nya ako nun, itataas ko yun at pupunitin ko sa harapan nya. Hahaha!

Buti nalang at tinira sya ni DJ Mo kanina sa Live Performance night nila. Sana nga si Mo nalang ang judge. Wag nang ibalik si Francis M! So Mo, goodluck sa elimination night ng mga idols. Hope you don't have to wear a dress! LOL! Haha! At talagang nagpahabol ka pa ng rampa ha!

The fun begins...

Labels: , , , ,


posted by Admin, 11/13/2006 12:28:00 AM
posted by Doubting Thomas, 11/13/2006 12:28:00 AM | link | |