<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

The Elevator

Tuesday, February 28, 2006

Kanina, pababa kami ng ground floor ni Juvy sa ground floor mula sa 5th floor. Pag pasok namin sa elevator may sumabay samin na mga nursing, 3 o 4 yata sila. Yung isang babae, pumwesto sa tabi ng mga buttons... "Saan ba tayo? 4th floor diba?" sabay pindot sa 4th floor button. "Ay hindi sa 3rd floor pala!" sabay pindot sa 3rd floor button. "2nd floor?" alam nyo na... 2nd floor button ang pinindot nya. "Oh my God!" sabi ko... ang tono ay parang yung sa mga mayayaman na parang nagyon lang nakakita ng basura o ng mga squater. Nabwisit talaga ako. "Ang taray naman!" sabi ng kasama ko. Ngumiti nalang ako. Nakita ko yung babae na umirap. Pasalamat siya at 1st year college lang sya. Inosente... walang muwang... or much better -- TANGA! Miss, ngayon ka lang ba nakasakay ng elevator? Hindi mo ba alam na may mga kasabay ka, na maaring nagmamadali? Hindi ka ba tinuruan ng tamang asal sa publiko ng iyong mga magulang? Wala ka bang natutunan sa mga Religion subjects mo? O talagang wala ka lang hiya? Gusto mo bang sakluban kita ng kacha? HMP!

posted by Admin, 2/28/2006 09:36:00 PM
posted by Doubting Thomas, 2/28/2006 09:36:00 PM | link | |