<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Cream of the Crap

Tuesday, October 24, 2006

I so fucking missed you baby!

Na miss ko ang bango ng iyong buhok, ang kislap sa iyong mga mata, ang mga ngiti sa iyong labi, ang liwanang sa iyong mukha, ang mala anghel mong boses, ang titig mong pilit na nilulusaw ang aking puso, ang iyong mga kamay na gumuguhit sa aking batok sa tuwing ako at ikaw ay iisa.

X

Please repeat that one more time, from the top, once more, for the second time around, once again…. Please.

OMG! I am sooooo excited to blog ulit! Kasi naman, its been like almost a month na since I went online dito sa bahay and I have like a lot of bagay and pangyayari to tell you.

Lets start by ****. **** is doing fine naman… Our supposed date Last Sunday got postponed kasi naman of my fucking schedule. Damn naman. Anyways I won’t touch on that topic too long kasi baka ma-slip pa yung lips ko and I might spill clues pa.

Speaking of clues, nanonood ba kayo ng Amazing Race? (konek?) Whos your paboritong team ba? Last night I got to watched an episode, kahit na paminsan lang ako nag wawatch nito…. Naku one team really pisses me off. And that is the team of OMG I cant even remember their name! Basta the one who got eliminated yesterday. OMG! They are like sooo getting to my nerves nah! Buti nalang they are out of my site na and I can watch the amazing race withtout worrying for another wrinkle to appear on mah face.

X

At akala mo naman ikwekwento ko sayo lahat ng nangyari sakin?

Bakit friend ba tayo?

X

Dumating naba sa buhay mo yung tipong akala mo ikaw na ang pinakamalas na tao? Yung tipong parang pinag tritripan ka ng mundo? At para bang wala kang kakampi?

Kung nangyari na sayo yun… Ang malas mo talaga dude! Get another life!

X

Peace sa lahat! And remember… I LUV U all!

Labels: ,


posted by Admin, 10/24/2006 04:35:00 PM
posted by Doubting Thomas, 10/24/2006 04:35:00 PM | link | |