<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Someone Needs an Anger Management

Tuesday, September 19, 2006

www.nakakainis.com

May mga taong nakakainis talaga. Yung tipong wala naman silang ginagawa sayo pero nag iinit ang dugo mo sa kanila. Yung mga kasong ganito, hindi ko gaano pinapahalata yung inis ko sa kanila since baka ako ang lumabas na masama.

Pero yung mga taong papam-pam, epal, jurot, at kung ano-ano pang nakakainis na ugali, ay nakuh! Etong sayo!

If you can be a little bad ass… I can be a really big bad ass!

www.pakshet.net

Syempre kung may nakakainis… may mas matindi pa jan! Sila ang ang mga pakshet. Pero wala naman akong kilalan pakshet as of the moment… ang tunay na pakshet para sakin ay ang BAHA! Oo! Umulan kasi ng malakas, nasa Sangley Naval Base kasi kami kanina (inspiring military poh ako… joke!) Tapos biglang umulan ng malakas kaya ayun nag pa-tila muna kami ng ulan at nang lumabas kami ng bahay… Goodluck! SULONG MGA KAPATID… sa baha!

www.taena.ph

Alas dose na pala… dapat alas syete bukas na Sangley na ulet ako. Hindi na nga ako pumapasok sa eskwela dahil lang dito sa ginagawa kong ito. Mahirap kasi kapag in-demand ka talaga! Haha! Pucha nahahawa ako ng kayabangan…

At speaking of mayayabang… naasar talaga ako sa mga mayayabang… lalo na yung mga wala namang ipagmamayabang tapos kung magmalaki kala mo kung sino. Pucha. Ang sarap sarguhin ng mga mukha nung mga ganong tao.

www.friendster.com/reklamador

Lahat naman kami napapagod. Lahat kami sumasakit ang katawan. Pero reklamo parin! Pwede nya nang palitan si Archie dun sa Wazzup wazzup… pero wag na… baka lalong bumaba ang rating ng show! Haha. Mabait naman sya… pero ewan ko ba… sanay lang talaga ako na maging masunurin at madalang magreklamo (hihihi). Rob is a good boy kasi.

www.mainit-ang-ulo-ko.com

Ang dahilan: Pagod

Ang outlet: Blog

Labels: , ,


posted by Admin, 9/19/2006 12:20:00 AM
posted by Doubting Thomas, 9/19/2006 12:20:00 AM | link | |