<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

How Come You Dont Call Me Anymore?

Sunday, October 15, 2006

Me: How come you dont call me anymore?

****: Wala kaya kayong dial tone!

Me: Ay oo nga pala... Putang inang PLDT kasi yan! Wala yatang balak gawin yung linya namin... Anyways... Miss na kita.

****: Yeah... Miss you too! The late night chats... hehe. When will I see you again?

Me: Hehehe... kakanta na ba ako??? Lolz.

****: amp ka!

Me: Duh! Parang nagkikita naman tayo araw araw ah!

****: uu nga pero... wala lang... miss lang kita.

Me: ayeeeee! Hehehe! bola! sa english... balls! lolz

****: hehe gagu ka talaga!

Me: Hindi kaya!

****: Hehehe. la lang. Miss na kita rob!

Me: *kilig*

****: *silence*

Me: huy! Hello? Hello?

****: anu ka ba? nandito lang ako.

Me: ahhhh... What time ka papasok bukas?

****: Mga 1 pa...

Me: i see... may class ako nun eh, so hindi kita masusundo.

****: okey lang po.

Me: Ingat ka lagi ha...

****: opo... kaw din!

Me: syempre naman! :)

****: Wait si dad, tinatawag ako.

Me: ah ok. *grrrrr*

After 30 seconds...

****: Hay naku...

Me: baket?

****: May tinatanong tungkol dun sa insurance ng kotse... eh as if naman na alam ko yun.

Me: hehehe... sabagay... puro mga [clues omitted] kasi yang course mo eh.

****: pero enjoy naman. Ikaw, kamusta yung robot nyo?

Me: Ayun robot parin... docu nalang kulang namin eh.

****: awww goodluck ha! Etong kiss para sayo! *smooches*

Me: Hehe, thanks ****!

****: Ei, usto mo pag katapos ng mga defense nyo punta sa [isang lugar].

Me: sige... libre mo ko? hehe joke!

****: sige sige! libre kita!

Me: awww joke lang! wag na... dapat ako manlibre sayo! Baliktad yata kung ikaw pa manlilibre diba?

****: *hihihi*

*bleep bleep bleep* tunog ng low batt.

Me: **** kita kits nalang tayo tom ha. low bat na ko eh... or charge ko muna, then tawag nalang ulit ako.

****: wag na... malaki na bill mo.

Me: okey lang... ikaw pa!

****: kaw ang bahala... :)

Me: ok... give meh, 30 minutes... i'll call you back... ok.... *smooches*

****: Bye [tawagan namin]!

Labels: , ,


posted by Admin, 10/15/2006 01:14:00 PM
posted by Doubting Thomas, 10/15/2006 01:14:00 PM | link | |