<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

fucks and luvin

Thursday, June 15, 2006

<p>Some words can be offending.</p>

<p>Namimiss ko na talaga ang aking mga kablogkada. </p>

<p>Nangyari nanaman to! Nawawalan nanaman ng dayal-town yung lecheng telepono naming. Minsan meron, meron wala… at kung meron man… sobrang bagal ng connection! Taenang internet to! Lee! Payag na ko sa oper mo dati sakin! Sunugin na natin ang PLDT!!! Waaaaahuhu!</p>

<p>Ang malas ko naman!</p>

<p>Hindi ko tuloy mapuntahan yung mga blog na nagcocomment at nagtatag sakin. At nagflaflap na ang aking rank…</p>

<p>Ang malas ko naman!</p>

<p>Kanina habang nasa opisina ako nakita ko ang aking rubber shoes na nakabgit sakin! Taenang sapatos to! Kung kelan wala akong pero dun pa naging pasaway! Buti hindi sya bumigay ng tuluyan at ymabot pa haggang sa uwian.</p>

<p>Ang swete ko naman!</p>

<p>At dahil sa nasira ang sapatos ko, pinabili agad ako ng aking mom ng sapatos pagdating ko.</p>

<p>Ang malas ko naman!</p>

<p>May depens kami bukas kasi yung depens dapat nung isang araw na na mub. Kaya ayan ako ang gagawa ng presentaysyon. At hindi ko parin nasisimulan.</p>

<p>Ang malas ko naman!</p>

<p>May asaynment kami at hindi ako makagawa ng maayos dahil nga diskonek ng diskonek ang lintek na internet.</p>

<p>Ang malas ko naman dahil balak ko nang magsagot ng mga nagtag sakin. OO nga pala, paki post naman sa comment yung mga permanent link ng mga tags sakin. Gagawa kasi ako ng separate page para lang sa mga tag.</p>

<p>Ang swerte ko naman!</p>

<p>Dahil meron akong Blager for word ay hindi ko na kailanagang magpunta sa Blogger.com/home para magpost…</p>

<p>------</p>
<p>Hay naku naman! Tapos bumabalik nanaman yung “wird” pilings nay un. Bulsyit naman talaga oh! Sabi ko wag ngayon! Busy ako sa mga projects! Wag ngayon! Haaaaaaaaaayyyyyy!!! Ano ba?! Pooootchang ina!  </p>

posted by Admin, 6/15/2006 09:22:00 PM
posted by Doubting Thomas, 6/15/2006 09:22:00 PM | link | |