<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

I baked the dog, walked the bike, and rode the cake. That’s how crazy I am without you.

Sunday, November 05, 2006

Ito na ang pinakahuling (hopefully) semester sa (buong) buhay ko. Ito na ang tayugtog (a.k.a tugatog) ng limang (at wag na sanang maging anim) taong pagbuno (a.k.a pakikipaglokohan sa sarili) sa kurso kong computer engineering (a.k.a taga gawa ng coin slot sa mga arcades). Pangako (a.k.a. bulgarang pagsisinungaling) ko sa sarili ko na pagbubutihin (babawasan ang kasaman) ko ang aking pagaaral (ASA PA U ROB). Patuloy akong aasa (optimistic po ako) na magagawa ko to (ASA PA U TALAGA ROB!).

Magandang (or so I think) simula (siguro) ang maaga (or late lang ng konti) kong pagpasok sa Lunes (bukas or kahapon depende kung anong araw mo to binasa)

Para mag-enroll. (Wow Rob! Maagap ka!)

UPDATE: November 6, 2006 (Monday) As of 0945HRS (9:45 am), Manila time, ako ay opisyal na enrolled na bilang estudyante ng San Sebastian College - Recoletos de Cavite, Inc.

At tayo ay mag roll on the floor, laughing.

Labels: , , ,


posted by Admin, 11/05/2006 10:39:00 AM
posted by Doubting Thomas, 11/05/2006 10:39:00 AM | link | |